سرویس های اقتصادی(ECO)

نام سرویس: ECO128-NFG* سرعت تا:  128/128کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۷۵۰۰ ۱۷۱۰۰ ۳۱۵۰۰ ۶۳۰۰۰ ۹۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۷۵۰۰ ۱۷۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۷۵۰۰

 

نام سرویس: ECO128 سرعت تا:  128/128کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۲۳۵۰ ۴۷۲۵۰ ۹۴۵۰۰ ۱۵۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۲۳۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۲۷۵۰

 

نام سرویس: ECO256-NFG* سرعت تا:  256/256 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۸۵۰۰ ۱۸۱۰۰ ۳۴۵۰۰ ۶۹۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۸۵۰۰ ۱۸۱۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰ ۸۵۰۰

 

نام سرویس: ECO256 سرعت تا:  256/256 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۳۳۵۰ ۵۰۲۵۰ ۱۰۰۵۰۰ ۱۶۵۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۳۳۵۰ ۱۶۷۵۰ ۱۶۷۵۰ ۱۳۷۵۰

 

نام سرویس: ECO512-NFG* سرعت تا:  512/512 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰ ۳۹۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰

 

نام سرویس: ECO512 سرعت تا: 512/512 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۴۸۵۰ ۵۴۷۵۰ ۱۰۹۵۰۰ ۱۸۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۴۸۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۵۲۵۰

 

نام سرویس: ECO1024-NFG* سرعت تا:  1024/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۲۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۴۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۲۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰

 

نام سرویس: ECO1024 سرعت تا:  1024/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۶۸۵۰ ۶۰۷۵۰ ۱۲۱۵۰۰ ۲۰۷۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۶۸۵۰ ۲۰۲۵۰ ۲۰۲۵۰ ۱۷۲۵۰

 

نام سرویس: ECO2048-NFG* سرعت تا:  2048/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۴۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۵۱۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۴۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰

 

نام سرویس: ECO2048 سرعت تا:  2048/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۸۸۵۰ ۶۶۷۵۰ ۱۳۳۵۰۰ ۲۳۱۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۸۸۵۰ ۲۲۲۵۰ ۲۲۲۵۰ ۱۹۲۵۰

 

نام سرویس: ECO4096-NFG* سرعت تا:  4096/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰ ۶۹۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰

 

نام سرویس: ECO4096 سرعت تا:  4096/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۳۴۸۵۰ ۸۴۷۵۰ ۱۶۹۵۰۰ ۳۰۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۳۴۸۵۰ ۲۸۲۵۰ ۲۸۲۵۰ ۲۵۲۵۰

 

نام سرویس: ECO6144-NFG* سرعت تا:  6144/1024 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۲۰۰۰ ۳۱۶۰۰ ۷۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۲۰۰۰ ۳۱۶۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰

 

نام سرویس: ECO6144 سرعت تا:  6144/1024 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۳۶۸۵۰ ۹۰۷۵۰ ۱۸۱۵۰۰ ۳۲۷۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۳۶۸۵۰ ۳۰۲۵۰ ۳۰۲۵۰ ۲۷۲۵۰

 

نام سرویس: ECO8192-NFG* سرعت تا:  8192/1024 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۴۰۰۰ ۳۳۶۰۰ ۸۱۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۴۰۰۰ ۳۳۶۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۴۰۰۰

 

نام سرویس: ECO8192 سرعت تا:  8192/1024 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۳۸۸۵۰ ۹۶۷۵۰ ۱۹۳۵۰۰ ۳۵۱۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۳۸۸۵۰ ۳۲۲۵۰ ۳۲۲۵۰ ۲۹۲۵۰

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند.

نام سرویس سرعت از ساعت 1 تا 8 بامداد
ECO 4096 سرعت دریافت از 1024 تا 1536 کیلو بیت بر ثانیه
ECO 6144 سرعت دریافت از 1024 تا 2048 کیلو بیت برثانیه
ECO 8192 سرعت دریافت از 1024 تا 3072کیلو بیت بر ثانیه

قیمت بسته‌های ترافیک اضافه

بسته ترافیک اضافه نیم گیگابایت یک گیگابایت سه گیگابایت پنج گیگابایت
قیمت بسته های ترافیک (تومان) ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۳۴۰۰

 

بسته ترافیک اضافه ده گیگابایت بیست گیگابایت پنجاه گیگابایت صد گیگابایت
قیمت بسته های ترافیک (تومان) ۲۴۴۰۰ ۴۲۴۰۰ ۹۰۴۰۰ ۱۶۵۴۰۰

 

نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

 • به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • خرید ترافیک اضافه تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود.
 • چنانچه دوره ­ی سرویس دریافتی بیش از یک ماه باشد و ترافیک دوره ­ی حاضر پایان یابد، سرویس­ دهنده با هدف افزایش رفاه مشترک، به صورت خودکار ترافیک ماه­ های آینده را برای مصرف در اختیار او قرار خواهد داد تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، (هر یک KB معادل 1024 بایت است.) برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید. با خواندن این مقاله می‌توانید اطلاعات کامل‌تری در این باره به دست آورید.
 • انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان پذیر نیست. مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید، هدیه و ….
 • ‌هزینه استفاده از خدمات ترافیک تشویقی شبانه (از ساعت ١ تا ۸ بامداد) با تخفیف ٢۵ درصدی برای کلیه سرویس‌های خانواده اکو ماهانه معادل ۵،٢۵۰ تومان است که به تعرفه قیمت این سرویس ها افزوده شده است. گفتنی‌ست این بسته تشویقی دارای تاییدیه شماره ۵١۵٩٠/١٠٢ تاریخ ١٣٩۵/٣/٢۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. مدت اعتبار این طرح تا تاریخ ١٣٩۵/۶/٣١ تمدید شده است و در صورت استقبال مشتریان بار دیگر تمدید خواهد شد.
 • مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه است.
 • هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها ۱۵۰۰۰ تومان است.
 • مدت اعتبار قیمت : کلیه تعرفه ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • سیاست شاتل بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی(ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۸۱کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله ی شاتل نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می شوند.اما چنانچه برای سرویس های نامحدود، کاربری به صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره مند شوند.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت های بالا افزوده خواهد شد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت شاتل، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

برای مشاهده پارامترهای مصوبه یاد شده این جا کلیک کنید.

در بایگانی